Back To Top

 • ความเป็นมา

  บริษัท อาร์.ไอ.จี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด นั้นได้ก่อตั้งขึ้น โดยคณะบุคคลที่มีประสบการณ์ทางด้านการรักษาความปลอดภัยตลอดจนถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในหน่วยงานต่างๆของทางราชการทั้งทหาร ตำรวจ นักกฎหมาย ซึ่งจากประสบการณ์ของแต่ท่านนั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการให้บริการของบริษัทฯได้เป็นอย่างดี

 • นโยบายและหลักการในการบริหารงาน

  บริษัทฯ นั้นได้คำนึงถึงผลของการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าและท่านผู้ว่าจ้าง ซึ่งในการที่จะทำให้การบริการนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจจริงของเรา เราจึงได้เล็งเห็นว่าสิ่งแรกที่สุดที่จะทำให้เกิดการบริการที่ดีที่สุดได้นั้น เราจักต้องดูแลบุคลากรของเราให้ดีเสียก่อนเพื่อที่บุคลากรจะได้มีใจรักในองค์กร และบุคลากรของเรานั้นได้จะต้องตระหนักเสมอว่าลูกค้าหรือท่านผู้มีอุปการคุณเป็นผู้ที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา เพราะท่านเป็นผู้ที่ทำให้องค์กรของเรานั้นเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ ดังนั้นบุคคลากรของเราจึงพร้อมที่จะให้บริการจากใจมิใช่จากการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น ดังคำพูดของท่านผู้บริหารของบริษัทฯว่าไว้ดังนี้ “คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ว่าจ้างเป็นสำคัญและดูแลบุคลากรของเราดั่งเป็นเช่นคนในครอบครัวเพื่อมุ่งหวังให้บุคคลากรของเราดูแลปฏิบัติต่อผู้ว่าจ้างดั่งเช่นคนในครอบครัวเช่นกัน”.

 • การควบคุมและการกำกับดูแลตรวจสอบ

  1. ในการดำเนินงานของบริษัทฯนั้น เราตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงคุณภาพการบริการซึ่งลูกค้าหรือท่านผู้ว่าจ้างจะได้รับนั้น จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาว่าจ้างทุกประการและเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงแห่งสัญญา ทางบริษัทฯจึงได้จัดให้มี เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ และหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เราคอยตรวจสอบดูแลและประสานงานกับพนักงานรักษาความปลอดภัยในจุดต่างๆ ด้วยอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย เพื่อให้ทันท่วงทีในการเข้าแก้ปัญหาหรือสกัดกั้นการรบกวนความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ 2. ในการที่จะจัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยไปประจำจุดต่างๆนั้น ทางบริษัทฯได้จัดให้มีการอบรมให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกนายทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีตามหลักสูตรที่บริษัทฯ กำหนด และทางบริษัทฯ ยังจัดให้มีการอบรมเพิ่มเติม และการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกๆ 2 เดือน เพื่อให้เตรียมพร้อมกับภัยทุกรูปแบบที่จะได้บังเกิดขึ้น

 • การคัดเลือกและการสรรหาบุคลากร

  บริษัทฯ ได้ตระหนักดีว่าในการให้บริการงานรักษาความปลอดภัยแก่ลูกค้าหรือท่านผู้ว่าจ้างนั้น บริษัทฯจะต้องจัดส่งบุคคลากรที่มีคุณภาพและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าหรือท่านผู้ว่าจ้าง ดังนั้นบริษัทฯจึงกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะมาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ไว้ดังนี้ 1. ชายหรือหญิง สัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 21-45 ปี 2. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และมีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 54 กิโลกรัม 3. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 4. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษในคดีอาญาร้ายแรง 5. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • การปฐมนิเทศ

  พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกนายของบริษัทฯ ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่จะต้องได้รับการปฐมนิเทศและทำความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯและของลูกค้าหรือท่านผู้มีอุปการคุณ จากผู้บริหารของบริษัทฯก่อน

จำนวนผู้เข้าชม

036155
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
76
421
546
35400
1185
1028
36155

Your IP: 54.80.8.44
2018-04-26 21:51

การอบรมภาคปฏิบัติ

การอบรมภาคปฏิบัติ
 
    

     บริษัทฯจะจัดให้มีการอบรมภาคปฏิบัติเพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งหลักสูตรในการอบรมภาคปฏิบัติจะประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

         1. การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือดับเพลิง เมื่อมีเหตุเพลิงไหม้

         2. การฝึกศิลปะการป้องกันตัวและการใช้อาวุธประจำกาย (Baton)

         3. การอำนวยการจัดการจราจร

         4. ทักษะการติดต่อสื่อสาร และการสื่อความ

         5. การบริการลูกค้า       ฯลฯ (ตามที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้นเพื่อพัฒนาบุคคลากร)

     บริษัทฯ ตระหนักดีว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ มีไหวพริบปฏิภาน พร้อมที่จะระวังเหตุและใช้กับงานรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ว่าจ้างได้รับประโยชน์สูงสุดตามความเจตนารมณ์ในการว่าจ้าง