Back To Top

 • ความเป็นมา

  บริษัท อาร์.ไอ.จี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด นั้นได้ก่อตั้งขึ้น โดยคณะบุคคลที่มีประสบการณ์ทางด้านการรักษาความปลอดภัยตลอดจนถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในหน่วยงานต่างๆของทางราชการทั้งทหาร ตำรวจ นักกฎหมาย ซึ่งจากประสบการณ์ของแต่ท่านนั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการให้บริการของบริษัทฯได้เป็นอย่างดี

 • นโยบายและหลักการในการบริหารงาน

  บริษัทฯ นั้นได้คำนึงถึงผลของการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าและท่านผู้ว่าจ้าง ซึ่งในการที่จะทำให้การบริการนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจจริงของเรา เราจึงได้เล็งเห็นว่าสิ่งแรกที่สุดที่จะทำให้เกิดการบริการที่ดีที่สุดได้นั้น เราจักต้องดูแลบุคลากรของเราให้ดีเสียก่อนเพื่อที่บุคลากรจะได้มีใจรักในองค์กร และบุคลากรของเรานั้นได้จะต้องตระหนักเสมอว่าลูกค้าหรือท่านผู้มีอุปการคุณเป็นผู้ที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา เพราะท่านเป็นผู้ที่ทำให้องค์กรของเรานั้นเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ ดังนั้นบุคคลากรของเราจึงพร้อมที่จะให้บริการจากใจมิใช่จากการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น ดังคำพูดของท่านผู้บริหารของบริษัทฯว่าไว้ดังนี้ “คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ว่าจ้างเป็นสำคัญและดูแลบุคลากรของเราดั่งเป็นเช่นคนในครอบครัวเพื่อมุ่งหวังให้บุคคลากรของเราดูแลปฏิบัติต่อผู้ว่าจ้างดั่งเช่นคนในครอบครัวเช่นกัน”.

 • การควบคุมและการกำกับดูแลตรวจสอบ

  1. ในการดำเนินงานของบริษัทฯนั้น เราตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงคุณภาพการบริการซึ่งลูกค้าหรือท่านผู้ว่าจ้างจะได้รับนั้น จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาว่าจ้างทุกประการและเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงแห่งสัญญา ทางบริษัทฯจึงได้จัดให้มี เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ และหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เราคอยตรวจสอบดูแลและประสานงานกับพนักงานรักษาความปลอดภัยในจุดต่างๆ ด้วยอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย เพื่อให้ทันท่วงทีในการเข้าแก้ปัญหาหรือสกัดกั้นการรบกวนความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ 2. ในการที่จะจัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยไปประจำจุดต่างๆนั้น ทางบริษัทฯได้จัดให้มีการอบรมให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกนายทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีตามหลักสูตรที่บริษัทฯ กำหนด และทางบริษัทฯ ยังจัดให้มีการอบรมเพิ่มเติม และการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกๆ 2 เดือน เพื่อให้เตรียมพร้อมกับภัยทุกรูปแบบที่จะได้บังเกิดขึ้น

 • การคัดเลือกและการสรรหาบุคลากร

  บริษัทฯ ได้ตระหนักดีว่าในการให้บริการงานรักษาความปลอดภัยแก่ลูกค้าหรือท่านผู้ว่าจ้างนั้น บริษัทฯจะต้องจัดส่งบุคคลากรที่มีคุณภาพและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าหรือท่านผู้ว่าจ้าง ดังนั้นบริษัทฯจึงกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะมาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ไว้ดังนี้ 1. ชายหรือหญิง สัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 21-45 ปี 2. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และมีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 54 กิโลกรัม 3. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 4. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษในคดีอาญาร้ายแรง 5. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • การปฐมนิเทศ

  พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกนายของบริษัทฯ ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่จะต้องได้รับการปฐมนิเทศและทำความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯและของลูกค้าหรือท่านผู้มีอุปการคุณ จากผู้บริหารของบริษัทฯก่อน

จำนวนผู้เข้าชม

034537
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
12
22
149
34150
595
792
34537

Your IP: 54.224.28.203
2018-03-22 22:19

Components are larger extensions that produce the major content for your site. Each component has one or more "views" that control how content is displayed. In the Joomla administrator there are additional extensions such as Menus, Redirection, and the extension managers.